--Advertisement--

Shiva's Guard

Shiva's Guard
dota 4700
ชิ้นส่วนของชุดเกราะเวทมนตร์ที่เคยถูกสวมใส่โดยเทพชิ้นนี้ถูกหลอมจากพลังศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ลึกลงไปใต้ Winterspring และพลังจากผู้สวมใส่คนเก่ายังคงถูกรักษาอยู่จนถึงบัดนี้

Bonus
+30 Intelligence
+15 armor
Freezing Aura (passive, enemies)
Arctic Blast (active)

Recipe
Mystic Staff(2700)Plate Mail(1400)
Shiva's Guard (600)
Information
สามารถแยกส่วนได้
Freezing Aura
-40 attack speed
900 AoE

Arctic Blast
- สร้างคลื่นเยือกแข็งรอบตัวผู้ร่าย
- ศัตรูที่สัมผัสจะได้รับความเสียหายเวทมนตร์ 200 และความเร็วในการเคลื่นที่ลดลง 40% เป็นเวลา 4 วินาที
- คลื่นจะขยายวงออกด้วยตวามเร็ว 300 ไปที่ระยะสูงสุด 719 จากตัวผู้ใช้
- ใช้มานา 100 และระยะเวลารอใช้ใหม่ 30 วินาที

Related

Shiva's Guard 486965453232318884

แสดงความคิดเห็น

emo-but-icon

item